Top Ad unit 728 × 90

Koronavirus

Koronavirus, Recent

Hospody na prodej ve Lhotě a Voletinách

Prodej restaurace čp. 6 Trutnov - Lhota

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne 21. září 2015 přijalo usnesení 2015‑164/4, kterým schválilo záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 11 o výměře 594 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 6 a pozemku označeného jako p. p.č. 29 o výměře 314 m², vše v k. ú. Lhota u Trutnova, v části obce Lhota a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 18. 8. 2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 1 290 000,- Kč.
Věc nemovitá: budova čp. 6 Trutnov – Lhota,
ul. Lhotecká
Pozemek označený jako st.p.č. 11–zastavěná plocha a nádvoří o výměře 594 m2,
včetně všech součástí, které tvoří:
budova čp. 6–rodinný dům
pozemek p.p.č. 29–zahrada (zem. půdní fond) o výměře 314 m2
v k.ú. Lhota u Trutnova, v části obce Lhota, v obci Trutnov
Úvodní cena pro jednání je  1 290 000 Kč.
Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu nepravidelného tvaru se sedlovou a pultovou střechou. Budova je nepodsklepená a má dvě nadzemní podlaží. V 1. NP se nachází restaurace se sálem a příslušenstvím, ve 2. NP je bytová jednotka 2+1 a prostor pro personál 1+kk. Objekt je napojen na el. energii, veřejný vodovod a teplovod. Kanalizace je zaústěna do septiku.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce ve výši 50 000,-Kč. Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3629496, konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem „Lhota čp. 6“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 11. 1. 2016-12:00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhrady, předpokládaný účel využití objektu, číslo účtu pro možnost vrácení kauce a kontaktní údaje. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání nabídek bude provedeno dne 12. 1. 2016 v 8:00 hodin v Malém sále v suterénu městského úřadu. Žadatelé mohou být přítomni.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit, či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408, telefon 499 803 279, 499 803 281.

Prodej - restaurace čp. 18 Trutnov - Voletiny
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne 21. září 2015 přijalo usnesení 2015‑162/4, kterým schválilo záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako st. p. 47 o výměře 1034 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č.p. 18 - objekt občanské vybavenosti a pozemku označeného jako p. p. 93/1 o výměře 1206 m² v k. ú. Voletiny, v části obce Voletiny a obci Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 08.08.2014. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, s úvodní cenou pro jednání 2 050 000,- Kč.
Věc nemovitá: stavba čp. 18 Trutnov-Voletiny
Pozemek označený jako st.p.č. 47–zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1034 m2,
včetně všech součástí, které tvoří:
budova čp. 18–stavba občanského vybavení
pozemek p.p.č. 93/1–zahrada (zem. půdní fond) o výměře 1206 m2
v k.ú. a části obce Voletiny, v obci Trutnov
Úvodní cena pro jednání je  2 050 000 Kč.
Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu. Má dvě nadzemní podlaží s částečně využitým podkrovím a je částečně podsklepená. V domě jsou dvě bytové jednotky a nebytový prostor-restaurace se sálem. K pozemku p.p. 93/1 jsou zřízena věcná břemena na zřízení, provozování a údržbu tepelných rozvodů, právo zřízení stavby, údržby a provozování zemního kabelového vedení elektřiny NN a právo uložení a provozování stavby kanalizačního sběrače.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce ve výši 50 000,-Kč. Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3629495, konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem „Voletiny čp. 18“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 11.1.2016-12:00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhrady, předpokládaný účel využití objektu, číslo účtu pro možnost vrácení kauce a kontaktní údaje. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání nabídek bude provedeno dne 12.1.2016 v 8:05 hodin v Malém sále v suterénu městského úřadu. Žadatelé mohou být přítomni.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit, či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408, telefon 499 803 279, 499 803 281.

Hospody na prodej ve Lhotě a Voletinách Reviewed by Robynson on 22.10.15 Rating: 5

Žádné komentáře:

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

All Rights Reserved by Info Trutnovák © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *

Používá technologii služby Blogger.