Top Ad unit 728 × 90

Koronavirus

Koronavirus, Recent

Prodej bytu na Lipovém náměstí č.264/4

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne 21. 9. 2015 přijalo usnesení č.2015‑161/4, kterým schválilo záměr prodeje nemovité věci - volné bytové jednotky č. 264/4 o velikosti 1 + 2 o výměře 88,14 m² v domě čp. 264 na st.p. 276, Lípové náměstí, v části obce Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku st. p. 276 ve výši 8814/68416, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 7. 7. 2014 a Prohlášení vlastníka ze dne 7. 1. 2008. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění s úvodní cenou pro jednání ve výši 495 000,- Kč, neuplatní se Zásady pro prodej.., neuplatní se 20 % slevy ze sjednané ceny.
   Volná bytová jednotka č. 264/4v domě č.p. 264 Lípové náměstí

na: st.p. 276                      536 m2
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku
v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí
           podlaží            číslo jednotky     velikost         podl. plocha        úvodní cena pro jednání
             2. NP                264/4                  2+1               88,14 m2              495 000,-Kč
V domě je celkem 5 bytových jednotek a 1 nebytový prostor. Předmětem prodeje je bytová jednotka, která je volná. Výměra bytové jednotky je včetně příslušenství (sklepa).
Nabídky označené „neotvírat“ s heslem „Lípové náměstí 264/4“ se přijímají v zalepených obálkách na adrese MěÚ, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16. Bližší informace obdržíte na odboru majetku města v kanceláři č. 408, telefon 499 803 279, 499 803 281.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 10 000,-Kč. Kauce musí být složena bezhotovostním převodem na bankovní účet města Trutnova, vedený u Komerční banky, číslo účtu:6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629452, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení kauce musí být přiložena k nabídce.
Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího, bude kauce vrácena zpět po rozhodnutí Zastupitelstva města a bude vyplacena na účet složitele. V případě neuskutečnění prodeje ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města.
Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení kauce (s uvedením čísla účtu pro možnost vrácení kauce) je třeba podat tak, aby byla k dispozici na určeném místě pro příjem nabídek nejpozději do 30.11.2015 do 12:00 hodin. Při odeslání poštou je proto třeba ze strany zájemce volit potřebný předstih k zajištění služeb pošty. K záměru je také možno podat připomínky nebo námitky, písemným podáním, nejpozději však do doby možnosti podání nabídky (do 30.11.2015 do 12 hodin). Veřejná prohlídka bytu se uskuteční na požádání.
Otevírání obálek bude provedeno dne 1. 12. 2015 v 8:00 hodin, v Malém sále Městského úřadu. Žadatelé mohou být přítomni.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje Zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit, či změnit podmínky.

Prodej bytu na Lipovém náměstí č.264/4 Reviewed by Robynson on 22.10.15 Rating: 5

Žádné komentáře:

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

All Rights Reserved by Info Trutnovák © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *

Používá technologii služby Blogger.